ClearChannel Hungary

Logo
w1.02
Skip Navigation Links

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Clear Channel Outdoor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Clear Channel Outdoor Hungary Kft., székhelye: H-1082 Budapest, Futó utca 47-53.cégjegyzékszáma: 01-09-899300, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14334531-2-42, közösségi adószám: HU14334531), mint Bérbeadó által a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéri reklámok megjelenítésére kötött Bérleti szerződés integráns részét képezik, amely tényt a Bérlő (a továbbiakban: “Ügyfél”) cégszerű aláírása igazol. Az Ügyfél a jelen okirat aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződéses jogviszonyra vonatkozó előírások egyrészt a Bérleti szerződés című okiratban, másrészt – a jogviszony általános rendelkezései tekintetében – a jelen ÁSZF-ben kerültek rögzítésre, amely okiratok csak és kizárólag együttesen és egységesen értelmezhetőek.

1.       A szerződés tárgya

A Bérleti szerződés és az ÁSZF, az Ügyfél cégszerű aláírásával és azoknak (mindkettőnek) a Bérbeadó által történt kézhez vételével válik hatályossá. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy valamely konkrét megrendelést indokolt esetben visszautasítson.

2.       A Bérleti Szerződés tartalma

A Bérleti szerződés az alábbi pontokat tartalmazza:

  • az Ügyfél és ügynökének neve és azonosító adatai
  • a megjelenítés helyének listája
  • a szerződéses időtartam kezdete lejárata (tartama)
  • a felmondási idő (ha van ilyen)
  • reklámozás témája
  • díjak
  • számlázási és fizetési feltételek

Ha a megrendelést az Ügyfél ügynöke adja le, úgy az Ügyfél ebben az esetben is felelős a fizetések teljesítéséért. Ebben az esetben a számla az Ügyfél részére kerül kiállításra, amelyet az ügynöknek kell megküldeni. Az Ügyfél felel azért, hogy a számlát az ügynöke a részére továbbítsa.

3.      A díjak érvényessége

A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy díjait a jövőre vonatkozóan bármikor megváltoztassa. A díjváltozás a hatályos Bérleti Szerződéseket nem érintik.

Amennyiben a bérlet időtartama meghaladja az 1 évet, úgy a bérleti díj az első év elteltével, évente automatikusan megemelkedik az Euro zóna előző naptári évre vonatkozó inflációsrátájának – melyet az EUROSTAT tesz közzé – megfelelő mértékkel.

4.      A bérleti díj

Valamennyi díj Euro-ban értendő. A díjak után felszámításra kerül a vonatkozó jogszabályok szerinti általános forgalmi adó.

 

A díjak kifejezetten nem tartalmazzák a következő, esetlegesen felmerülő költségeket:

·   illetékek, ha vannak

·   hatósági és egyéb helyi díja, ha vannak

·   rendőrségi jóváhagyás költsége, ha van

·   szállítási költségek

·   a reklámok előállítási, felszerelési és leszedési, karbantartási és elektromos áram költségei

 

A bérleti díjon felül felmerülő költségekről a felek külön megállapodást kötnek, kivéve a fix költségekről (pl. illetékek, hatósági díjak, közműdíjak, stb., amelyekről nem kell külön megállapodni); ezen költségekben történő írásbeli megállapodás hiányában a Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

5.     A megrendelések és szállítás változása és az ellenőrzés

A megrendelés határideje 3 héttel (21 munkanappal) a kampány indulása előtt van.

Minimális rendelési időtartam: 1 hónap.

Kampányindulás: minden hónap első munkanapjától.

Tört hónap rendelése vagy kampánytörés esetén a felár a bérleti díj 20%-a.

A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy technikai okokból a megjelenítés időszakát egy héttel előrehozza, vagy elhalassza. Bármely megjelenítési hely (klasszikus hirdetőtábla, branding, óriásplakát, egyéb helyszínek, stb.) használatának időlegesen vagy tartós akadályoztatása, vagy bármely egyéb okból történő hozzáférhetetlenné válása esetén a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás után kicserélje azokat más megfelelő helyszínnel. Ha nem áll rendelkezésre más, megfelelő helyszín, az Ügyfél a díj arányos csökkentésére jogosult. Az Ügyfél nem követelheti a jelen bekezdésben rögzített változásokból eredő kára megtérítését vagy a szerződés megszűntetését. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a megjelenítési (bérleti) időszakot követően is fenntartsa a reklámot a megjelenítés helyszínén.

6.     A poszterek formátuma, a papír mennyisége és minősége

Amennyiben a gyártást és/vagy kivitelezést nem a Bérbeadó végzi, úgy a reklámanyagok nyomdakész és kivitelezési anyagait a Bérbeadó által írásban megadott paramétereknek megfelelően kell az Ügyfélnek elkészíttetnie.

Bérbeadó kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a reklámanyag nem az általa megadott, illetve egyébként nem megfelelő minőségű nyomtatási anyagából erednek, valamint a nem megfelelő minőségű nyomtatásból eredő károkért, kivéve, ha a gyártást a Bérbeadó végezte.

7.    Extra csere

A kampány időszaka alatt történő kreatív, berendezés, installáció, kiállított autó, stb...esetén a gyártás és kihelyezés költségét a produkciós ajánlatban megadottak tartalmazzák.

8.    Különleges kihelyezések (Branding Zónák)

Egyes kihelyezések különleges építési és/vagy műszaki előírások betartását igényelhetik; ezekre vonatkozóan a Bérbeadó egyedi feltételeket közölhet. Az ilyen kihelyezés csak a felek külön megállapodása esetén történhet meg.

9.    A reklámok/alkotások szállítása

Amennyiben a gyártást/kivitelezést nem a Bérbeadó végzi, úgy a reklámokanyagokat (ha van ilyen, az ún. az ideiglenes reklámanyagokat) az Ügyfél legkésőbb a megjelenítési időszak (kampány) első napja előtt 5 (öt) nappal köteles leszállítani a Bérbeadó által közölt helyszínre. Az Ügyfél felel a reklámokanyagok szállítása során bekövetkező késedelemből eredő bármely következményért. A reklámanyag késedelmes szállítása nem befolyásolja a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

Ha a Bérbeadó végzi a gyártást és kivitelezést, úgy az Ügyfél a reklámanyag elektronikus formátumát (.tif vagy .jpg fájl formátum, tömörítés 8-12, teljes méretben, minimum 300dpi felbontásban, kizárólag CMYK szín rendszerben és csatolva a digitális nyomtatási képét vagy a kromalinos formátumát) a kampány kezdete előtt legalább 8 (nyolc) nappal korábban köteles leszállítani a Bérbeadó által közölt helyszínre. A nyomdakész anyag késedelmes szállítása nem befolyásolja a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

Amennyiben a kampány első napjától számított 14 napon belül a reklámanyagot nem szállították le a Bérbeadó által meghatározott helyszínre, úgy a Bérbeadó jogosult az üres reklámhelyet más, nem üzleti célú reklámanyagokkal kitölteni.

10.  Felelősség a raktárban levő reklámokért/alkotásokért

A Bérbeadó nem tartozik semmilyen felelősséggel azon reklámanyagokért, amelyeket az Ügyfél utasításai alapján a megjelenítési időszak után tárolt.

A teljesítést követően a Bérbeadó megszerzi azon megmaradt reklámanyagok tulajdonjogát, amelyeket az Ügyfél a megjelenítési időszak vége előtt legalább 15 (tizenöt) nappal korábban írásban nem kért vissza; Amennyiben határidőben visszakérte, úgy a reklámanyagokat saját költségén elszállíthatja a megjelenítési időszakot követő 10 napon belül. Amennyiben a reklámanyagokat az Ügyfél nem szállítja el, úgy a Bérbeadónak jogában áll azokat felhasználni vagy megsemmisíteni.

11.  A formai és tartalmi követelményekért fennálló felelősség

A reklámanyag előállításának megkezdése előtt a megvalósítandó témát és/vagy a projektet jóváhagyás végett be kell nyújtani a Bérbeadó számára; a jóváhagyást indokolt esetben megtagadhatja a Bérbeadó. Az Ügyfél teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a reklámanyag formai és tartalmi követelményeiért, valamint azok vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléséért. Ha valamely reklám/alkotás megjelenítése jogszabályba vagy hatósági határozat tilalmába ütközik, vagy ha a megjelenítés után le kell takarni, úgy a kihelyezés megtagadása, illetve megszűntetésétől függetlenül az Ügyfél köteles a bérleti díjat és egyéb felmerült költségeket megfizetni.

Az Ügyfél köteles továbbá megfizetni a reklám/alkotás lefedésével vagy kicserélésével járó költségeket is.

Amennyiben a reklám/alkotás kihelyezése miatt a Bérbeadót büntetés, bírság, kártérítés vagy ezekhez hasonló jogcímeken fizetési kötelezettség terheli, úgy ezt helyette és nevében a Bérlő köteles megtéríteni, illetve a már teljesített fizetést a Bérbeadó továbbháríthatja. Ennek megfelelően – függetlenül attól, hogy egyes jogszabálysértésekért a vonatkozó előírások alapján a Bérbeadó is felelősséggel tartozhat – a felek egymás közti jogviszonyában a felelősség csak és kizárólag a Bérlőt terheli.

12.  Szerzői jogok

A Bérbeadónak jogában áll az adott kampányról készült kihelyezési dokumentációt a saját, vagy mások által publikált üzleti célú kiadványaiban referenciaként felhasználni, kivéve akkor, ha erről az Ügyfél írásban kifejezetten másképp rendelkezik.

13.  Lemondási, módosítási feltételek

A kampány indulását több mint 2 héttel ( 14 munkanappal ) megelőzően a lemondás díjmenetes.

A kampány kezdetét megelőző 14  munkanapon belül történő megrendelés módosítás, kampány csúsztatás esetén a pönálé mértéke a bérleti díj 20%-a.

14. Fizetési feltételek

A számlázás a Bérleti szerződés szerint történik, az ott meghatározott devizanemben. A számlák kiegyenlítésének ideje, ha ettől a Bérleti Szerződés eltérően nem rendelkezik, 3 hét (21 nap).

Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén az Ügyfél a késedelembe esés napjától a tényleges teljesítésig 3 (három) hónapos EURIBOR + 4% / év késedelmi kamatot köteles fizetni.

15. Különleges rendelkezések

A jelen ÁSZF-től eltérő megállapodások érvényességéhez a Bérbeadó írásbeli jóváhagyására van szükség.

16. Joghatóság

Az esetlegesen felmerült vitás kérdésekben a Bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróságok a kizárólagosan illetékesek.

 

Budapest, 2015.